Finansiering av private barnehager

Visste du at?

  • Private barnehager finansieres av foreldrebetaling og tilskudd fra kommunen.
  • Foreldre betaler det samme for sin barnehageplass, men kommunene beregner selv hvor mye de skal gi i tilskudd? 
  • Én barnehage kan få 100.000 mindre i tilskudd per barn per år enn en annen barnehage.
  • I 2015 ble det etterbetalt over 300 millioner kroner i tilskudd til private barnehager, midler som skulle vært brukt på tilbudet i 2013 og 2014. 

Sjekk tilskudd, bemanningstetthet og pedagogandel i din kommune! 

Kommunene prioriterer barn i barnehager svært ulikt. For én barnehage kan det bety fire millioner kroner mindre i tilskudd sammenlignet med tilsvarende barnehage i nabokommunen. Det kan gi noen barn et dårligere barnehagetilbud enn andre.

En gjennomgang av tilskuddssatsene per barn i norske kommuner viser at barnehagene har svært ulike rammebetingelser for å levere den kvaliteten som forventes fra foreldre, politikere og lokale og nasjonale myndigheter.

Kommunene med høyest tilskudd per barn

Kommunene med lavest tilskudd per barn

Sjekk tilskudd, bemanningstetthet og pedagogandel i din kommune! 

Tabellene over angir de fem kommunene med høyest og lavest tilskuddssatser. Dette er basert på vedtak om satser i den enkelte kommune. 

Som tabellene viser, vil det for en gjennomsnittlig barnehage i Aurland og Karmøy være en forskjell på over 4,4 millioner kroner i barnehagenes inntekter i 2017.

I tillegg til at satsene varierer mellom ulike kommuner, må barnehagene også forholde seg til at satsene per barn varierer fra ett år til et annet som følge av lokalpolitikernes prioriteringer. Kommunepolitikerne skal hver høst, og senest 31. oktober, vedta tilskuddssatsene for neste år. 

Erfaringene fra 2011, da dagens system ble innført, og dokumentasjon fra kommunene viser at langt fra alle kommuner vedtar tilskuddssatser innen fristen. 

Mange barnehager opplever dessuten at grunnlaget for satsene ikke er riktig, og at de må avvente klageprosesser som ofte kan dra ut i tid og medføre mye ressurskrevende oppfølging fra barnehagene, kommunene og barnehagesektoren for øvrig.

Ifølge Utdanningsdirektoratets rapporteringssystem for barnehager, BASIL, ble det i 2015 etterbetalt 322 millioner kroner i tilskudd som barnehagene skulle hatt i 2013 og 2014. Tilsvarende måtte barnehagene betale tilbake 73 millioner kroner dette året på grunn av for mye utbetalt tilskudd fra kommunene. 

Slike feil i utbetalingene får naturligvis konsekvenser for hva slags tilbud barnehagene kan gi til barna. 

Les mer om økonomi og utbytte i private barnehager (+lenke: http://enbedrebarnehage.no/økonomi-og-utbytte-i-private-barnehager) 

Ifølge PBL (Private Barnehagers Landsforbund), som representerer medlemmene i klagesaker der det er feil i grunnlaget for tilskuddssatsene, kan det gå mange år fra vedtak om tilskuddssats skulle vært gjort i kommunene til barnehagene faktisk får vite hva de skulle hatt. 

PBL er kjent med flere tilfeller der barnehagene først i 2017 fikk en avklaring på riktig tilskudd i årene 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016.

Fakta

  • Til og med 2010 ble barnehagene i stor grad finansiert gjennom øremerkede statlige tilskudd.
  • Fra 2011 fikk kommunene et helhetlig ansvar for finansieringen av barnehagesektoren.
  • Det innebærer at midler som tidligere var øremerket barnehageformål nå fordeles kommunene gjennom rammefinansieringen. 
  • Kostandene til drift av en privat barnehage dekkes dermed i dag av kommunalt tilskudd (om lag 80 prosent) og foreldrebetaling (om lag 20 prosent).
  • Kommunene skal utbetale tilskudd per barn i private barnehager i henhold til reglene i forskrift om likeverdig behandling.
  • Det er kostnadene til drift av kommunens egne barnehager som er grunnlaget for beregning av tilskudd til private barnehager. 

Del siden på:

Siste nytt